Poniedziałek, 25 marca 2019 - Bolka, Cezaryny, Marioli

Ruszają konkursy A A A

Środa, 16 stycznia 2019 Autor: Edyta Ruszkowska
Zarząd województwa świętokrzyskiego przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Łączna kwota przeznaczona na te zadania to 465 tysięcy złotych.
Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej poprzez wybór zadań i ich dofinansowanie. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców lub województwa świętokrzyskiego. Wartość środków przeznaczonych na wsparcie zadań w dziedzinie kultury w 2019 roku wynosi ogółem 300 000 zł, w tym środki przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:
1. WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego – 180 000 zł,
2. WYDAWNICTWA - wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego – 50 000 zł,
3 .DZIEDZICTWO - realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, ochronie dóbr kultury, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 70 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury związaną z realizacją zadań objętych konkursem. Drugi z konkursów dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Wysokość środków przeznaczonych na te zadania to ogółem 95 000 zł. Dofinansowane zostaną zadania:
1.Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:
− podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
− wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.
2.Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży). Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
− organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
− osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
− spółdzielnie socjalne,
− spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Trzeci z konkursów dotyczy powierzenia lub wsparcia zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Łączna kwota dotacji przeznaczona do rozdysponowania to 70 000 zł. Celem konkursu o jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa pn.: Zadanie nr 1 - Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. Zadanie nr 2 - Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Oferty na wszystkie konkursy będzie można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13,14 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 34A, pok. 25 (godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

Moja pasja - fotografia

Zdjęcia pochodzącej z Kielc fotografki Emilii Pluty znalazły się na internetowej platformie...

XIII Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim oraz VI w Języku Niemieckim

18 marca 2019 r., w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się przegląd teatrów w języku angielskim i...

Wielka Wyprzedaż Garażowa w WDK

28 kwietnia w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach...

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

Koncert "Do Gwiazd" pamięci Bronka Opałki

W sobotę 23 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się koncert "Do Gwiazd" poświęcony...

Do Gwiazd

23 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się się koncert pamięci Bronisława...

III Koncert charytatywny DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

3 marca 2019 r w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się trzeci zimowy koncert charytatywny...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 35 020 635
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności