Czwartek, 27 kwietnia 2017 - Sergiusza, Teofila, Zyty

Fundusze

NABÓR DO PROGRAMU OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2017.

Czwartek, 12 stycznia 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Środa, 26 października 2016

Do 30 listopada 2016 roku można zgłaszać wnioski w ramach I naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017.

Możliwości zgłaszania projektów z zakresu kultury, jako propozycji przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

Piątek, 15 lipca 2016

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju rozpoczęto proces uzupełniania kontraktów terytorialnych o inwestycje z dziedziny kultury. Projekty te mogłyby następnie ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu kultury z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłaszane projekty muszą wpisywać się w warunki, określone dla Osi priorytetowej VIII, Działanie 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym w zakresie typów projektów oraz typów beneficjentów.

Konkurs grantowy Fundacji BGK "Na dobry początek!"

Piątek, 15 lipca 2016

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016

Piątek, 4 marca 2016

Sejm i Senat RP podjęły w grudniu 2015 roku uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Książki będzie realizował konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016.

Seniorzy w akcji – konkurs grantowy

Piątek, 4 marca 2016

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016

Piątek, 4 marca 2016

Do 31 marca można zgłaszać wnioski w ramach II naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016. Szczegółowe informacje o programach na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php

Centrum Praktyk Edukacyjnych

Środa, 17 lutego 2016

W 2012 roku, z inicjatywy Obywateli Kultury, a na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęły się prace nad rządowym programem rozwoju edukacji kulturalnej. Dokument programowy, stworzony przez Marka Krajewskiego, a zatytułowany „Bardzo Młoda Kultura”, zwracał uwagę na brak współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury jako jedną z przyczyn mało dynamicznego rozwijania się edukacji kulturalnej w Polsce.

Patriotyzm jutra

Piątek, 8 stycznia 2016

Muzeum Historii Polski ogłasza ósmą edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wtorek, 3 listopada 2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016r.

Erasmus+ nabór na 2016 rok.

Wtorek, 3 listopada 2015

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program "Europa dla obywateli"

Czwartek, 29 października 2015

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Kreatywna Europa

Czwartek, 29 października 2015

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze - nabór do edycji 2015/2016

Czwartek, 29 października 2015

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury oraz promowanie i wspieranie naukowców i badaczy zajmujących się tą tematyką w ich dalszej karierze naukowej. W konkursie szczególnym uznaniem cieszą się prace nowatorskie i oryginalne. NCK poprzez konkurs pragnie podkreślić istotną rolę, jaką w myśleniu o kulturze oraz w badaniach nad nią pełnią środowiska naukowe kształcące badaczy. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość publikacji pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury. Przewidziane są także nagrody finansowe, przyznawane laureatom pierwszych trzech miejsc. Konkurs kierowany jest do autorów prac doktorskich, dotyczących problematyki kultury, którzy swoje prace obronili w latach akademickich 2013/2014 oraz 2014/2015. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

Kultura Współczesna E-booki

Czwartek, 29 października 2015

Narodowe Centrum Kultury w swej działalności wydawniczej zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury, badaniami w zakresie kultury, promocją dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacją kulturalną. Mając na uwadze upowszechnianie publikacji również wśród osób mieszkających za granicą, a także korzystających z nowych technologii, NCK rozszerzył ofertę o bezpłatne wydawnictwa elektroniczne.

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy | Raport

Czwartek, 29 października 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy" przygotowany przez zespół Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury.

Portal dla praktykantów i animatorow kultury.

Wtorek, 27 października 2015

Portal Platforma Kultury to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Istotą Platformy Kultury jest współdziałanie oraz tworzenie efektywnej sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń.

Serwis Edukacja Medialna

Wtorek, 27 października 2015

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Materiały powstały na bazie Katalogu kompetencji opracowanego w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość. Obecnie serwis zawiera prawie 200 lekcji dla wszystkich etapów edukacyjnych: wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę | Raport

Wtorek, 27 października 2015

Jak wygląda zatem sytuacja finansowania kultury z budżetów samorządowych w Polsce przy uwzględnieniu wszystkich zebranych informacji? Dokładna analiza została przedstawiona w raporcie "Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę"przygotowanym przez zespół Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury . http://nck.pl/obserwatorium-kultury/315624-finansowanie-kultury-przez-samorzady-plany-wykonania-i-realizacja-wydatkow-na-kulture-raport/

"Ciekawe czasy" finansowania kultury samorządowej

Wtorek, 27 października 2015

Raport Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury dotyczący finansowania kultury przez jednostki samorządowe. Raport stanowi pierwszą z cyklu publikację o finansowaniu kultury przez samorządy. Na kierunek zmian w finansowaniu kultury miały wpływ przede wszystkim: kryzysy gospodarcze i finansowanie zewnętrzne (szczególnie wydatki unijne). Autorzy rozróżniają poszczególne okresy w finansowaniu kultury, wpływ inwestowania w kulturę, różnice między wysokością wydatków bieżących i majątkowych. Próbowano również znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego wynika ogromna przewaga wydatków majątkowych nad bieżącymi i jak może to wpłynąć na finansowanie kultury w dalszej perspektywie. Poruszono również temat inwestycji w zakresie kultury, które wpłynęły nie tyko na jej rozwój, ale i na zwiększenie świadomości roli kultury w sektorze gospodarczym.

1...2

Zwycięzcy III Konkursu Teatrów Tańca

W tegorocznym Konkursie Teatrów Tańca wzięło udział 16 spektakli. To już trzecia edycja konkursu,...

Ławeczka Andrzeja Koziei

"Ławeczka Andrzeja Koziei" - to społeczna inicjatywa przyjaciół Andrzeja, którzy w ten sposób...

Podróż w świat PRL-u

W Muzeum Zabawek i Zabawy prezentowana jest wystawa zatytułowana "Meble kombinowane. Wzornictwo...

Klub Gier Planszowych

Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza 26 kwietnia na szesnastą edycję Klubu Gier Planszowych.

Malujemy pisanki

Ze Świętami Wielkanocnymi od wieków związana jest tradycja zdobienia jajek. Najstarsze pisanki -...

Spotkania ze źródłem archiwalnym - cz.24

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych

Zwycięzcy III Konkursu Teatrów Tańca

W tegorocznym Konkursie Teatrów Tańca wzięło udział 16 spektakli. To już trzecia edycja konkursu,...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 23 761 658
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności