Środa, 20 stycznia 2021 - Fabioli, Miły, Sebastiana

Konkurs na stanowisko dyrektora w WDK A A A

Środa, 23 grudnia 2020 Autor: Krzysztof Herod
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę
Nr 3179/20 w dniu 22 grudnia 2020 roku,
w sprawie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (WDK),
ul. ks. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
Obowiązkowe wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 2. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu zespołem ludzkim,
 3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności:
 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  1. przedstawienie koncepcji funkcjonowania WDK,
  2. niekaralność,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
Preferowane dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
 1. ukończone studia lub studia podyplomowe w zakresie zgodnym z profilem działalności WDK lub z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze, kierunków artystycznych,
 2. 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie wykonywania pracy w instytucjach kultury na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, 
 3. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności WDK,
 4. znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
 5. znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem,
 6. komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 7. umiejętności menadżerskie i organizacyjne.
Wymagane dokumenty:
 1. deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail), opatrzona własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem, 
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i zakresów obowiązków),
 5. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania dokumentów),
 6. koncepcja funkcjonowania WDK, opatrzona własnoręcznym podpisem, zgodna z celami statutowymi instytucji, uwzględniająca poziom dotacji organizatora (objętość do 10 stron A4, w formie pisemnej oraz na płycie CD) zawierająca: misję i wizję, cele strategiczne, cele krótkoterminowe i długoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji,
 7. oświadczenia kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem:
 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 4. że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,
 5. o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora WDK dotyczącej ochrony danych osobowych,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby postępowania konkursowego.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516   Kielce
w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.
Na kopercie należy zamieścić adres zwrotny, numer telefonu oraz dopisek „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach”.
Regulamin pracy komisji konkursowej oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony www.swietokrzyskie.pro oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności WDK można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Podstawowe dokumenty organizacyjne WDK dostępne są na stronie BIP WDK:
http://wdk-kielce.biuletyn.net/.
Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Źródło: Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rozrywkowej o „Złoty Grzejnik”

Miejsko-gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie organizuje I Ogólnopolski Konkurs Piosenki...

"Królowa Ś." online

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" zaprasza do obejrzenia online spektaklu "Królowa Ś."Nagranie sztuki...

Dlaczego teatr „Kubuś” nosi właśnie taką nazwę?

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” przygotowuje się do obchodów jubileuszu 65-lecia, które z powodu...

VIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Gloria”

Ponad 400 uczestników bierze udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gloria”,...

Publikacja "Obiekty, które zostały biedronkami"

Książka ''Obiekty, które zostały biedronkami'' opowiada o budynkach, które kiedyś był ważnymi...

Święto Trzech Króli - wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przed WDK

Relacja filmowa ze wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek przed Wojewódzkim Domem Kultury w...

Wszyscy wszystkim ślą życzenia

W ten wyjątkowy świąteczny dzień Marszałkowską Orkiestrę Dętą zapraszamy Państwa do wysłuchania...

Finał konkursu „Kolęda Płynie z Wysokości…” już wkrótce!

Znamy osoby zakwalifikowane do IX Międzynarodowego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 45 937 619
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności