Sobota, 19 września 2020 - Januarego, Konstancji, Leopolda

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach A A A

Piątek, 28 sierpnia 2020 Autor: Krzysztof Herod
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. Wymagania
  1. Obowiązkowe:
   1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie zgodnie z profilem Muzeum;
   2. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) w instytucjach kultury na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej;
   3. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
   4. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum;
   5. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
   6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   7. korzystanie z pełni praw publicznych;
   8. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn.zm).
  2. Fakultatywne, preferowane:
   1. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania;
   2. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
   3. minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
   4. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych                    ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
   5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie potwierdzona odpowiednim dokumentem.
 2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
  1. Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1
  2. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6;
  3. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  4. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
  5. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
  6. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
  7. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
  8. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
  9. sprawowanie kontroli zarządczej.
 3. Dokumenty
  1. Obowiązkowe:
   1. wniosek przystąpienia do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, opatrzony własnoręcznym podpisem;
   2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
   3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej (zgodnie z załączonym wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
   4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
   5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować długość wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, świadectw pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
   6. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia kandydata pozwalającym                             na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   8. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
   10. koncepcja funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej opatrzona własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierająca następujące elementy:
   11. misję i wizję;
   12. cele strategiczne;
   13. cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji;
   14. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum;
   15. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej dotyczącej ochrony danych osobowych,
   16. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla celów konkursu.
3.2.   Fakultatywne:                  
 1. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
 2. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisanie i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
 
 1. Informacje dodatkowe
 1. Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej” w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce. Liczy się data wpływu oferty.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum, o której mowa w pkt 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 4. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Wsi Kieleckiej, można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także pod numerem telefonu (41 341 62 19).
 5. Informacje, o których mowa w II. pkt 5, udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
 6. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.swietokrzyskie.pro oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
          Link do uchwały: http://bip.sejmik.kielce.pl/download/76989-uchwala-nr-2550-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/76989.html

Źródło informacji: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
                                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zmarła Irena Żukowska-Rumin

W piątek, w wieku 70 lat, zmarła Irena Żukowska-Rumin - poetka, interpretatorka literatury,...

Senior Show w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

W minioną niedzielę odbyła się kolejna edycja Senior Show on-line. Grupa powstała w Internecie...

"Dziecko kwiat" Iwony Stachury

17 września w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego odbył się wernisaż...

Ogólnopolski Festiwal "Scyzoryki 2020"

W najbliższą sobotę na placu przed Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się koncert finałowy...

Finał 44. Buskich Spotkań z Folklorem

Buskie Spotkania z Folklorem to coroczny przegląd i konkurs kapel, instrumentalistów, śpiewaków,...

1920 Wojna Światów

W Wojewódzkim Domu Kultury prezentowana jest wystawa plakatów "1920 Wojna Światów", przygotowana...

Zmarła Irena Żukowska-Rumin

W piątek, w wieku 70 lat, zmarła Irena Żukowska-Rumin - poetka, interpretatorka literatury,...

Konkurs kultury ludowej

Etno Świętokrzyskie – to konkurs kultury ludowej w formie online, który ma zachęcić lokalnych...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 44 009 688
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności